Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, đồng bộ cả trong chỉ đạo điều hành và trong việc triển khai, đánh giá. Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tại Hội nghị Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trọng tâm năm 2020 diễn ra ngày 28/2/2020 tại Hà Nội.

Theo đó, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2020 của Bộ NN&PTNT bao gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Cần phải tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về CCHC năm 2020 một cách toàn diện, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực để đồng bộ cả trong chỉ đạo điều hành và triển khai, đánh giá.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT theo hướng xã hội hóa, chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang sau thông quan và thống nhất một đầu mối quản lý hàng hóa kiểm tra chuyên ngành; loại bỏ các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. 

Trong năm 2019, Bộ NN&PTNT đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa 251/272 điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ 115 điều kiện kinh doanh; 136 điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa (tỷ lệ cắt giảm: 72.7%). Đổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã rà soát, thống nhất giao một đầu mối thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 36/83 TTHC, trong đó: sửa đổi, bổ sung 24 TTHC, bãi bỏ 12 TTHC. Qua khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ NN&PTNT cung cấp, có 88,18% số người được khảo sát đánh giá là hài lòng, nhiều doanh nghiệp đánh giá việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.