Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức

Ngày 17/7/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Bộ giai đoạn 2013-2015.

Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Chính phủ được ban hành theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 với mục tiêu chung là: xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, thời gian thực hiện đề án là 3 năm từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2015. Kế hoạch của Bộ bao gồm tổng hợp các nhiệm vụ có liên quan về công vụ, công chức đã, đang triển khai và những nhiệm vụ mới sẽ triển khai trong giai đoạn tới. Theo đó, các nội dung cần đẩy mạnh thực hiện gồm: làm rõ chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong hệ thống tổ chức bộ máy; tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức và từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức; thực hiện chính sách nhân tài; đổi mới công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo, quản lý trong đơn vị thuộc Bộ; thí điểm tập sự Vụ phó và bổ nhiệm hàm cấp Vụ, Cục thuộc diện Bộ quản lý. Kế hoạch cũng chỉ ra một số các giải pháp hỗ trợ tổ chức triển khai như thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý công chức, viên chức; tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ; bố trí đẩy đủ kinh phí. Trên thực tế, Bộ đã và đang chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến cải cách công vụ, công chức như: xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số “01” và “75” về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số “61” hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; phân cấp cho 3 tổng cục; các công việc nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số “638” của Ban cán sự Đảng về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ. H.N
 
Liên kết web