Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành nông nghiệp

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến".

Theo Bộ NN&PTNT, thực hiện xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, ngày 15/3/2017, Bộ đã tổ chức khai trương, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dvc.mard.gov.vn/Pages. Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ đã cập nhật, công khai các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 và đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 TTHC tại 5 đơn vị thuộc Bộ.
Tính đến ngày 1/12/2017, kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ cung cấp 18 DVCTT mức độ 4 thực hiện tại 5 đơn vị có tổng số hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 4.482 hồ sơ. Trong đó, tại Cục Bảo vệ thực vật, nhóm dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật” thực hiện 5 TTHC, đã tiếp nhận là 2.886 hồ sơ. Tại Cục Chăn nuôi (triển khai cung cấp từ tháng 2/2017), nhóm dịch vụ công “Công nhận thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam” thực hiện 3 TTHC, đã tiếp nhận là 1.481 hồ sơ.
Đối với 3 đơn vị thuộc Bộ (Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Tổng Cục Thủy sản) đã xây dựng mới và cung cấp 10 DVCTT mức độ 4 và bắt đầu triển khai cung cấp từ tháng 11/2017. Đến nay đã tiếp nhận và xử lý với tổng số 115 hồ sơ.
Bên cạnh đó, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ đã cung cấp DVCTT mức độ 3 đối với 11 TTHC thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ. Tính từ đầu năm đến ngày 1/12/2017, Bộ đã tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ cấp phép điện tử qua Cổng một cửa quốc gia với tổng số 158.857 hồ sơ. Trong đó, đã xử lý, giải quyết và cấp phép, Giấy chứng nhận điện tử 149.720 hồ sơ, đang tiếp tục xử lý 9.137 hồ sơ.
Nhìn chung, đến nay, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị trong thời gian qua đã thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.
Tại Hội nghị, Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3,4 đối với những TTHC các đơn vị đăng ký lựa chọn ưu tiên xây dựng, tại Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Tổng cục Thủy sản.
Cùng với đó, xác định Danh mục TTHC, xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 của Bộ trong những năm tới. Ban hành khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ (hoàn thành trong tháng 12/2017). Phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”, trong đó tập trung thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ nhằm tạo điều kiện để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay từ đầu năm 2018.
Bộ NN&PTNT đề nghị các đơn vị thuộc Bộ rà soát, công bố, công khai đầy đủ tất cả các TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ. Tổ chức rà soát, bổ sung và loại bỏ những TTHC trùng lặp, hết hiệu lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Mở rộng sử dụng chữ ký số ở các đơn vị thuộc Bộ, thúc đẩy thực hiện giải quyết TTHC trên phần mềm DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ đã xây dựng.
Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; triển khai giai đoạn 2 Cơ chế một cửa quốc gia đối với 25 TTHC mới thực hiện tại 5 đơn vị thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai mở rộng DVCTT mức độ 4 trên phạm vi toàn quốc đối với các TTHC thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện ban hành Quy chế thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị./.
Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 
Liên kết web