Triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị

Ngày 25/8/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 7114/BNN-TCCB về việc triển khai rà soát, hệ thống hóa chế độ báo cáo thực hiện tại đơn vị.

1. Phạm vi hình thức văn bản quy định chế độ báo cáo
Rà soát, thống kê chế độ báo cáo định kỳ (bao gồm báo cáo giấy và báo cáo điện tử), bao gồm:
- Báo cáo được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (theo lĩnh vực đơn vị được phân công quản lý): Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Báo cáo được quy định trong các bản hành chính thông thường của Bộ: Quyết định, Chỉ thị của Bộ trưởng.
Phạm vi rà soát không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
2. Phạm vi đối tượng thực hiện báo cáo
- Báo cáo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước (báo cáo do Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, UBND tỉnh các cấp, các Sở, Chi cục… gửi tới Vụ/Cục/Tổng cục).
- Báo cáo do cá nhân/tổ chức gửi tới Vụ/Cục/Tổng cục.
3. Các đơn vị rà soát, thống kê, lập Danh mục báo cáo theo Phụ lục gửi kèm, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC) trước ngày 10/9/2017 để tổng hợp, trình Bộ phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, yêu cầu thực hiện.
Chi tiết văn bản: CV 7114 ; Phụ lục Thống kê danh mục BC
 
Liên kết web