Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính cuối năm 2017

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); đại diện của 34 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và công chức đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.

Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính từ chỉ đạo điều hành đến triển khai trong thực tiễn. Bộ đã rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ; tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; kết nối cơ sở hạ tầng của Bộ với các đơn vị có kết quả.

Để tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị đồng thời là Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Các đơn vị bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ (Quyết định số 5354/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2016) và Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ (Quyết định số 737/QĐ-BNN-QLDN ngày 14/3/2017) để tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

2. Các Thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ thực hiện nghiêm túc và chấp hành theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ (Quyết định số 1326/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017).

3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì:
- Rà soát, chuẩn hóa lại toàn bộ 508 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016, hoàn thành trước ngày 15/9/2017.
Phấn đấu ngày 01 tháng 01 hàng năm trình Bộ ban hành Quyết định công bố lại Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Bộ.
- Từ kết quả rà soát, đánh giá, phân loại, các đơn vị thuộc Bộ chủ động lựa chọn thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, tập trung ưu tiên nhóm thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành, dứt khoát không còn tình trạng kiểm tra chồng chéo, cùng một mặt hàng phải qua kiểm tra của nhiều cơ quan.
- Về áp mã số HS theo phiên bản mới: Các đơn vị hoàn thành trước ngày 30/9/2017, Vụ Pháp chế chủ trì, tổng hợp trình Bộ trước 15/10/2017.

4. Các Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục rà soát, hoàn thành sửa đổi, bổ sung văn bản quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/01/2015 của Thủ tướng chính phủ, Nghị quyết số 19-2015/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường: Hoàn thiện, trình Bộ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/9/2017.

6. Trung tâm Tin học và Thống kê: Xử lý, tháo gỡ nhanh các vướng mắc, kiến nghị của đơn vị trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai Cơ chế một cửa quốc gia.

7. Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh nông nghiệp của Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ): Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với các tiêu chí thi đua khen thưởng của đơn vị.
 
Liên kết web