Thông tin chỉ đạo điều hành

Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 13/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại các Nghị quyết: số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; và số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ

Ngày 15/6/2017, Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị "Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ" tại Đồ Sơn - TP. Hải Phòng.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chiều ngày 02/6/2017, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi kiểm tra, làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác cải cách hành chính.

Liên kết web