Thông tin chỉ đạo điều hành

Nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2017

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính), Bộ Nội vụ (Vụ Cải cách hành chính); đại diện của 34 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bao gồm: Thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách cải cách hành chính và công chức đầu mối cải cách hành chính của các đơn vị.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BNEWS.VNChính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Liên kết web