Hải quan một của

Cổng thông tin tờ khai hải quan

Từ ngày 15/3/2017, Tổng cục Hải quan triển khai Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử để cung cấp thông tin tờ khai hải quan cho cơ quan liên quan theo quy định tại Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/08/2016 về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử (sau đây gọi tắt là Quy chế).

Điểm mới "Triển khai trực tuyến" thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại Cục Thú y năm 2017

Thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa Asean giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016) và Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quyết định số 252/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/2/2017), Cục Thú y là một trong số các Cục, Tổng cục có số lượng thủ tục hành chính (TTHC) chiếm tới gần 2/3 (tổng số 14/25) TTHC mới của bộ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020

Theo đó, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa và tạo thuận lợi thương mại

Ngày 24/10/2016, Phó thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 323/QĐ-UBCĐASW ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (sau đây gọi là UBCĐ).
Liên kết web