Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra CCHC năm 2020

Tthực hiện kế hoạch công tác CCHC năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ ngày từ 25/11/2020 đến 03/12/2020 Đoàn kiểm tra CCHC năm 2020 của Bộ do Thường trực CCHC chủ trì phối hợp với các đơn vị (Vụ Tài chính, Pháp chế, Văn phòng Bộ) đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị (Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và Trung tâm Tin học và Thống kê); qua thực tế kiểm tra tại các đơn vị cho thấy mặc dù từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn trong phòng chống dịch covid-19, nhưng các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của Bộ và kế hoạch của đơn vị đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Đồng thời, tập trung chuẩn bị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ CCHC năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.