Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI THẢO KHOA HỌC TỔNG KẾT 10 NĂM CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030...

Ngày 27/11/2020, tại Bộ Nội vụ Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tổ chức Hội thảo khao học về CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, Hội thảo do Lãnh đạo Bộ Nội vụ chủ trì và thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các Bộ ngành, địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tập đoàn, doanh nghiệp tham dự. Hội thảo đã được nghe các chuyên gia, nhà khoa học phân tích đánh giá từng nội dung lĩnh vực CCHC cũng như đề xuất các trọng tâm định hướng CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 tiếp theo, đồng thời các thanh viên cũng đão trao đổi thảo luận nhiều nội dung, lĩnh vực CCHC như quản trị CCHC...