Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số CCHC

Ngày 14/01/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số CCHC và Kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2020 (Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ nội vụ phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số CCHC cấc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" Bộ Tiêu chí cấp Bộ gồm 7 Lĩnh vực đánh giá với 40 Tiêu chí và 99 Tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá: 100 điểm, trong đó: Diều tra xã hội học 36,5/100 Chỉ số CCHC xác định bằng tỷ lệ (%) giữa tổng điểm đạt được và tổng điểm tối đa (100); các chỉ số thành phần theo lĩnh vực,tiêu chí xác định bằng tỷ lệ (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa từng lĩnh vực, tiêu chí. Xếp hạng: 17 bộ, ngành từ cao tới thấp (riêng 2 cơ quan đặc thù (Thanh tra Chính phủ và UNNDT) không xếp hạng chung với 17 bộ ngành Theo Kế hoạch (Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 7/01/2021 của Bộ Nội vụ) sẽ công bố kết quả Chỉ số CCHC các bộ, ngành vào quý II/2021.