Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hải quan hỗ trợ kết nối 2 thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp lên NSW

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với 2 thủ tục của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó, Cục Chăn nuôi có công văn gửi Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đối với 2 thủ tục: Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và Miễn giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia NSW, Tổng cục Hải quan thông báo các cục hải quan địa phương thực hiện các nội dung theo các quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, từ ngày 21/12/2020 đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên được thực hiện thông qua NSW.

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan (E-Customs) với 2 thủ tục hành chính nêu trên cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục hải quan truy cập hệ thống E-Customs để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 2 thủ tục hành chính vừa kết nối của Cục Chăn nuôi và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua NSW./.