Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm thêm hơn 20.000 biên chế trong năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, so với yêu cầu giảm biên chế tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người, thì năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP từ năm 2015 đến ngày 20/6/2020 là 57.815 người; trong đó: Ở Trung ương là 4.546 người, địa phương là 53.269 người. 

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%).

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%).

Số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%).

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%).

Như vậy, tính đến tháng 6/2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người, tương ứng giảm 94,34%. So với yêu cầu tại Kết luận số 17-KL/TW từ năm 2015 đến năm 2021 phải giảm 354.624 người thì năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương (còn 249 tổ chức); tăng 07 cục (thành 126 cục); giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập (còn 100 tổ chức). Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ: giảm 01 tổ chức (còn 52 ban và tương đương); giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập (còn 142 đơn vị sự nghiệp công lập)...

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, đã giảm 06 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

Nguồn: thoidai.com.vn