Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG ISO VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001;2015 CHO KHỐI CƠ...

Ngày 5-6/10/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Thường trực CCHC) đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty CP tư vấn và Công nghệ quốc tế - INCOTECH) đã tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị Khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, bao gồm các đối tượng là cán bộ đầu mối CCHC, ISO của các cơ quan đơn vị và cán bộ được phân công.

CHƯƠNG TRÌNH
Đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
ISO 9001:2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2020

Nội dung khóa đào tạo:
Đào tạo chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.
Đào tạo xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm:
- Hướng dẫn ph¬ương pháp viết Hệ thống văn bản theo yêu cầu của ISO 9001:2015
- Hướng dẫn xác định bối cảnh của tổ chức
- Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng
- Hướng dẫn xây dựng Sổ tay Chất lượng;
- Hướng dẫn xây dựng Quy trình quản lý rủi ro;
- Hướng dẫn xây dựng các Quy trình, hướng dẫn kiểm soát công việc;
- Hướng dẫn xây dựng các Biểu mẫu.
Thực hành viết văn bản, quy trình ISO
- Hướng dẫn ban hành, áp dụng Hệ thống văn bản,
- Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ
- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn các đơn vị
- Thảo luận
- Làm bài kiểm tra cuối khóa học.
- Tổng kết khóa đào tạo và trả lời câu hỏi, giải đáp vướng mắc
VĐH.