Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: TIẾP TỤC CẢI CÁCH TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 đó là cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đơn giản, tinh gọn, hiệu quả.

Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai Đề án, phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Trong năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-TTg ngày 27/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng Ban hành văn bản số 5287/BNN-TCCB ngày 10/8/2020 thực hiện một số nhiệm vụ phân cấp thẩm quyền quản lý của Bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Báo cáo rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ năm 2021, kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

Bên cạnh đó, lĩnh vực cải cách tài chính công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính thuộc thẩm quyền của Bộ trong các lĩnh vực quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách. Hướng dẫn đánh giá thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020, xây dựng dự toán năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023.

Triển khai các quy định mới ban hành về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Triển khai Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ.

Kiểm tra hiện trạng nhà đất tại các tỉnh Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác xử lý sau kiểm tra, hoàn thiện tiêu chí định mức xe chuyên dùng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã Báo cáo tổng kết Quy định số 256-QĐ/TW và các văn bản quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2009 - 2020.
Hoàn thiện, ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật đào tạo trình độ đại học một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước. Hoàn thiện báo cáo thống kê ngành nông nghiệp năm 2019.

Ban hành Thông báo 5217/BNN-TCCB ngày 05/8/2020 triển khai đánh giá chất lượng tổ chức và người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ. Xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư số 30/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang dự thảo Quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan thuộc Bộ, danh mục các lĩnh vực và thời gian mà người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan đơn vị không được thành lập giữ chức vụ quản lý điều hành sau khi thôi giữ chức vụ. Dự thảo Đề xuất cơ chế xây dựng tiêu chí đánh giá lãnh đạo quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ; xây dựng dự thảo Kiện toàn Hội đồng trường trường đại học theo quy định mới.

Về tuyển dụng công chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tuyển dụng công chức đặc biệt đối với các Chi cục Kiểm lâm vùng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, rà soát thi tuyển công chức khối hành chính năm 2020.

Về vị trí việc làm và tinh giản biên chế, đã rà soát, tổng hợp số liệu tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức năm 2020 theo qui định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của CP.