Skip Ribbon Commands
Skip to main content


ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI XÂY DỰNG ISO VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLCL THEO TCVN ISO 9001;2015 CHO KHỐI CƠ QUAN BỘ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2020

Ngày 5-6/10/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Thường trực CCHC) đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty CP tư vấn và Công nghệ quốc tế - INCOTECH) đã tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị Khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ, bao gồm các đối tượng là cán bộ đầu mối CCHC, ISO của các cơ quan đơn vị và cán bộ được phân công.