Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bài viết tựa đề "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững". Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng. Bất cứ quốc gia - dân tộc nào muốn trở nên thịnh vượng đều phải huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ cho phát triển. Đối với Việt Nam, để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra và tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thập niên tới đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy cũng như hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

Chuyên gia Pháp tư vấn về đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến giúp xác định điểm yếu, điểm mạnh, những hạn chế cần khắc phục của hệ thống, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Phê duyệt Chương trình quốc gia học tập ngoại ngữ cho CBCCVC

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành có liên quan để rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong quản lý và kiểm tra chuyên ngành.

Việt Nam xếp 70/190 nền kinh tế, đứng thứ 5 trong ASEAN về thuận lợi trong kinh doanh

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2020 (Doing Business 2020). Nhận định chung là tốc độ cải cách môi trường kinh doanh ở khu vực Đông Á - Thái Bình Dương chậm lại.

Sốt ruột hơn với đòi hỏi cải cách

Bao giờ Việt Nam đạt được mục tiêu vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN về sự thuận lợi trong kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia? Đã đến lúc câu hỏi này phải được đặt ra với những đòi hỏi thực sự bứt phá về tư duy và hành động cải cách.

Chính phủ điện tử cốt lõi là xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chủ trì cuộc làm việc để chuẩn bị đưa Cổng DVCQG vào vận hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh xây dựng Chính phủ điện tử cốt lõi là vận hành Cổng DVCQG, nếu không làm được thì không phải đang xây dựng Chính phủ điện tử.

Cổng Dịch vụ công nhằm mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Mục tiêu xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, quyết tâm của Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, địa phương đưa vào vận hành Cổng DVCQG vào cuối tháng 11/2019.

Khai trương Cổng DVCQG: Cần sự chung tay của các Bộ, ngành, địa phương

Để sớm đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) vận hành đúng tiến độ vào cuối tháng 11/2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, cần có sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, địa phương.